PRIVAATSUSPOLIITIKA

Me mõistame teie isikuandmete kaitse erilist tähtsust, seetõttu kogume ja töötleme ainult neid andmeid teie kohta, mida vajame meie tegevuseks. Töötleme isikuandmeid seaduslikult, läbipaistvalt ja õiglaselt, eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel ja üksnes ulatuses, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete töötlemisel püüame tagada nende täpsuse, turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja nende nõuetekohase talletamise ja säilitamise.

Teie isikuandmete töötlemise protsessis järgime me isikuandmete kaitse üldmäärust (edaspidi AKÜM), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust ning samuti teistes õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

1.         MIS ON KÄESOLEV DOKUMENT?

1.1.     Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika) määratleb privaatsustingimused, kui te kasutate veebisaiti www.doclogix.ee (edaspidi veebisait).

1.2.     Palun lugege käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt, et mõista, millist praktikat kasutame me teie isikuandmete töötlemiseks. Selle dokumendi läbilugemisel saate teada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kuskohast saame neid ja millised on teie õigused isikuandmete subjektina.

1.3.     Kui kasutate veebisaiti, tähendab see, et olete läbi lugenud ja nõustunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmete töötlemise eesmärkide, meetodite ja protseduuridega. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitikaga, ei ole teil õigust seda veebisaiti kasutada.

1.4.     Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatav mõiste „isikuandmed“ on igasugune teave, mis võimaldab teie tuvastamist – otseselt või kaudselt. Isikuandmed sisaldavad perekonnanime, eesnime, sünnikuupäeva, posti- või meiliaadressi, asukohaandmeid ja veebiidentifikaatoreid, teile iseloomulikke omadusi jne.

1.5.     Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigile isikutele, kes on veebisaiti külastanud, samuti toimingutele, mida saate teha veebisaidil.

 

2.         KES ME OLEME?

2.1. Veebisaiti haldab ja administreerib ettevõte (edaspidi meie), mis koosneb:

a) UAB-st DocLogix, juriidilise isiku kood: LT261618515, aadress: Lvovo tn 105A, LT-08104  Vilnius.

2.2. Õigusaktide alusel oleme me teie isikuandmete vastutav töötleja.

 

3.         MILLISEID PÕHIMÕTTEID ME JÄRGIME?

3.1.     Teie isikuandmete töötlemisel teeme me järgmist:

a)         järgime kehtivate ja kohaldatavate õigusaktide, sealhulgas ka AKÜM-i nõudeid;

b)         töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;

c)         kogume teie isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja õiguspärasel eesmärgil ning ei jätka töötlemist viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses;

d)         võtame ette kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et ebaõiged või mittetäielikud isikuandmed parandataks, täiendataks, peatataks nende töötlemine või need hävitataks võttes arvesse nende töötlemise eesmärke;

e)         me säilitame neid kujul, mis võimalda teie identifitseerimist mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel;

f)          me ei esita isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud privaatsuspoliitikas või seaduses sätestatud juhtudel;

g)         me tagame, et teie isikuandmeid töödeldaks viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete abil, sealhulgas kaitse andmete loata või ebaseadusliku töötlemise eest ja juhusliku kao, hävitamise või rikkumise eest.

 

4.         KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?

4.1.     Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

a)         kui esitate meile oma isikuandmeid. Te esitate meile oma isikuandmeid, kui edastate meile veebisaidil päringuid, suhtlete meiega telefoni, e-posti teel. Kui võtate meiega ühendust kirjalikult, e-posti või telefoni teel, säilitame me kirjavahetuse või vestluse üksikasju;

b)         kui kasutate veebisaiti. Kui kasutate veebisaiti, kogutakse teatud teave (nt IP-aadress, kasutatava veebibrauseri tüüp, veebisaidi külastuste arv, veebisaidi leheküljed, veebisaidil veedetud aeg, demograafilised andmed ja kui saabusite saidile kolmanda osapoole veebisaidilt – lehe URL-link) automaatselt;

c)         kui me saame teie isikuandmed vastavalt õigusaktidele ja/või käesoleva privaatsuspoliitikaga kehtestatud korras teistelt isikutelt.

4.2.     Me võime ühendada teilt saadud isikuandmeid muudest avalikest või kättesaadavatest allikatest saadud andmetega. Näiteks võime me ühendada isikuandmeid, mis on saadud küpsiste abil veebisaitide kasutamise kaudu, meie teenuste osutamise teile kaudu või kolmandatelt isikutelt seaduslikult saadud andmetega. Oma õigusi teostades on teil alati võimalik nõuda ekslike isikuandmete parandamist.

 

5.         MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TÖÖTLEME?

5.1.     Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a)         müügi ja teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil, st vastates teie päringutele, mille olete meile esitanud meie veebisaidil meie toodete, lahenduste või teenuste kohta. Te edastate meile oma isikuandmed kirjutades meile või suheldes meie klienditeenindusega telefoni teel, esitades oma kaebusi veebisaidi või osutatavate teenuste kohta. Kui võtate meiega ühendust kirjalikult, e-posti või telefoni teel, säilitame me kirjavahetuse või audiosalvestuse (vestluse) andmed. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed on järgmised:

a)         otseturunduse eesmärgil, et pakkuda teile pakkumisi, uudiskirju ja teavet meie, meiega seotud isikute ja partnerite kaupade ja/või teenuste kohta. Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed on järgmised:

c)         Töölevõtmise eesmärgil olemasoleva ja tulevase töölevõtmise protsessi raames, samuti teie pädevuse ja muude omaduste hindamisel. Töölevõtmise vormi täitmisel väljendab kasutaja nõusolekut osaleda olemasolevas või tulevases töölevõtmise protsessis, mida viiakse läbi ettevõttes DocLogix. See nõusolek kehtib kõigi töölevõtmise protsessi käigus esitatud dokumentide kohta.

c)         veebisaidi funktsionaalsuse tagamiseks, samuti selle parendamiseks, teile parema ja kohandatud teenuse pakkumiseks. Kui kasutate veebisaiti, edastatakse meile teatud andmed pärast teie külastust automaatselt. Need andmed on teatud isikustamata andmed, mida kasutatakse veebisaidi sisu, funktsionaalsuse ja atraktiivsuse parendamiseks. Lisateavet leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest 7.

d)         meie sotsiaalmeedia kontode haldamiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

Andmekategooriad: nimi, e-posti aadress, sugu, riik, profiilipilt, teilt meile saadetavad sõnumid, nende kättesaamise aeg ja kuupäev, sisu ja manused, meie vastused teie sõnumitele ja vastuste aeg, teave ettevõtte reitingu kohta, sõnumi kommentaarid, jagamised, teave reageeringute kohta teie sõnumitele.

Andmete töötlemise õiguslik alus: teie nõusolek

Andmete töötlemise tähtaeg: 2 aastat

4.1.     Me ei küsi ega töötle teie erikategooriate isikuandmeid, mis paljastavad teie rassi või etnilise päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingute liikmelisuse, samuti terviseandmeid või andmeid teie seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Juhul, kui kasutades veebisaiti või muul viisil (kirjalikult, e-posti teel, telefoni teel) esitate meile neid andmeid, loetakse need andmed esitatuks teie nõusolekul. Vastavalt töötleme neid teie andmeid koos teie muude andmetega mille olete esitanud privaatsuspoliitika punktis 5.1. täpsustatud viisil.

4.2.     Me võime ühendada teilt saadud isikuandmeid muudest avaliktest või kättesaadavatest allikatest pärit andmetega (nt võime ühendada isikuandmeid, mille olete esitanud, andmetega, mille oleme saanud kasutades veebisaidi küpsiseid või kolmandatelt isikutelt seaduslikult saadud andmetega). Teostades oma õigusi on teil alati võimalik nõuda vigaste isikuandmete parandamist.

 

6.         KAS ME KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID OTSETURUNDUSE JAOKS?

6.1.     Jah, me võime kasutada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, et pakkuda teile pakkumisi, uudiskirju ja teavet meie, meiega seotud isikute ja partnerite kaupade ja/või teenuste kohta, mis võiksid meie arvates pakkuda teile huvi. Siiski kasutame teie isikuandmeid selleks otstarbeks ainult teie nõusolekul.

6.2.     Sel eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid, nagu on täpsustatud privaatsuspoliitika punktis 5.1. (b).

6.3.     Võite valida, kas lubate meil kasutada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Seda saate teha kontaktandmete vormil, valides „Nõustun, et minu andmeid kasutatakse turunduse eesmärgil.“

6.4.     Otseturunduse eesmärgil andmete töötlemise õiguse andmisel annate te meile ka loa võtta teiega ühendust sidevahendite kaudu (nt e-posti, telefoni, SMS teel) või muude sidevahendite kaudu (nt Skype, Viber jm).

6.5.     Me võime ühendada teie kohta kättesaadavat teavet kolmandate osapoolte valduses oleva teabega, et pakkuda teile pakkumisi, uudiskirju.

6.6.     Kui nõustute oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil, võime kasutada teie isikuandmeid, et analüüsida ja parandada meie veebisaitide reklaami ja turu-uuringute tõhusust ning muudel ettevõtte müügi ja turunduse eesmärkidel. Sellisel juhul kasutame teie isikustamata andmeid.

6.7.     Isegi kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, tühistades täielikult või osaliselt isikuandmete töötlemise toimingud. Selleks saate:

a)         teatada keeldumisest elektroonilisel teel saadud pakkumistes, uudiskirjades täpsustatud viisil (nt pakkumistes, uudiskirjades klõpsates lingil „Tühista uudiskirjad.“ vms) või

b)         saata meile taotlus käesolevas privaatsuspoliitikas osutatud e-posti aadressile. Taotluses tuleb selgelt märkida oma nimi. Kui soovite oma keeldumisest teatada sel viisil, võime paluda teil esitada isikut tõendav dokument.

5.8.     Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, püüame teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil lõpetada võimalikult kiiresti.

5.9.     nõusoleku tühistamine ei kohusta meid automaatselt teie isikuandmeid hävitama ega andma teile teavet teie isikuandmete töötlemise kohta, seega peate nende toimingute täitmiseks esitama sellise taotluse eraldi.

 

7.         KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID?

7.1.     Me kogume teavet küpsiste (ingl. k. cookies) ja sarnaste tehnoloogiate abil. Küpsised on väikesed failid, mis on ajutiselt salvestatud teie seadme kõvakettale ja võimaldavad teid tuvastada veebisaidi teiste külastuste korral, salvestada isiku sirvimise ajalugu, valikud, kohandada sisu, kiirendada otsinguid veebisaidil, luua mugav ja sõbralik keskkond veebisaidil ja pakkuda seda tõhusamalt ja usaldusväärsemalt. Küpsised on veebisaitide sirvimise tavapärane tava, mis hõlbustavad veebisaidi kasutamist.

7.2.     Küpsiste abil võime koguda järgmist teavet: IP-aadress, kasutatud veebibrauseri tüüp, veebisaidi külastuste arv, vaadatud leheküljed, veebisaidil veedetud aeg, demograafilised andmed ja kui te tulete veebisaidile kolmanda osapoole veebisaidilt – lehe URL-link.

7.3.     Küpsiste abil kogutavat teavet kasutame järgmistel eesmärkidel:

a)         veebisaidi funktsionaalsuse tagamine (nt et saaksite kasutada veebisaidi isikupärastamist);

b)         et saaksime parendada ja arendada veebisaiti nii, et paremini rahuldada teie vajadusi;

c)         teenuste arendamine ja veebisaidi kasutamine analüüs;

d)         sihtotstarbeline turustamine.

7.4.     ilma et see piiraks seaduste kohaldamist, võime ühendada küpsiste kasutamisel saadud teavet teabega teie kohta, mis on saadud muul viisil (nt selleks, et ühendada veebisaidi kasutamise teavet teie poolt esitatud isikuandmetega).

7.5.     Veebisaidil võidakse kasutada järgmisi küpsiseid:

a)         tehnilised küpsised on küpsised, mis on vajalikud veebisaidi toimimiseks;

b)         funktsionaalsed küpsised on küpsised, mis ei ole küll veebisaidi toimimiseks hädavajalikud, kuid parandavad oluliselt selle toimimist, kvaliteeti ja kasutajakogemust;

c)         analüütilised küpsised on küpsised, mida kasutatakse veebisaidi külastajate navigatsioonimeetodite statistilise analüüsi koostamiseks; nende küpsiste kogutud andmeid kasutatakse anonüümselt;

d)         sihtotstarbelised või reklaamküpsised on küpsised, mida kasutatakse pakkumiste või muu teabe näitamiseks, mis võib teile huvi pakkuda;

e)         sotsiaalmeedia küpsised on küpsised, mis on vajalikud oma suhtlusprofiilikontol veebisaidi teabe kasutamiseks.

7.6.     Kogu teave veebisaidil kasutatud küpsiste nende otstarbe, kehtivuse ja kasutatud andmete kohta on esitatud siin/allpoololevas tabelis:

7.7.     Oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks võib anda järgmistel viisidel:

a)         nende kustutamata jätmine ja/või interneti brauseri seadeid muutmata jätmine, et see ei aktsepteeriks küpsiseid;

b)         veebisaidi viitel (ribal) klõpsates märkel „Nõustun“.

7.8.     Võite igal ajal tühistada meile antud loa küpsiste kasutamiseks. Seda saab teha muutes oma veebilehitseja seadeid nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid. Kuidas seda teha sõltub operatsioonisüsteemist ja veebilehitsejast. Üksikasjalikku teavet küpsiste, nende kasutamise ja loobumisvõimaluste kohta leiate aadressil http://AllAboutCookies.org või http://google.com/privacy_ads.html.

7.9.     mõningatel juhtudel, eelkõige tehniliste ja funktsionaalsete küpsistest loobumine, nende keelamine, kustutamise võib aeglustada interneti surfamise kiirust, piirata teatud veebisaidi funktsioonide toimivust, blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

 

8.         KELLELE ME PAKUME TEIE ISIKUANDMEID?

8.1.     Me garanteerime, et teie isikuandmeid ei müüda, ei esitata ega muul viisil edastata kolmandatele isikutele, neid ei kasutata muuks otstarbeks kui neid koguti. Me ei edasta teie isikuandmeid muul viisil kui kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga. Kuid jätame endale õiguse esitada teie kohta teavet, kui me oleme kohustatud seda tegema seadusega kehtestatud korras või kui meil nõuavad seda seaduslikult toimivad õiguskaitse- või kriminaaljälitusorganid.

8.2.     Me võime edastada teie isikuandmed ettevõtetele, mis aitavad meie tegevuses, samuti otseturunduseks. Sellistelt partneritelt nõuame, et teie andmete töötlemine toimuks üksnes kooskõlas meie poolt antud juhistega ja kehtivate andmekaitse-alaste õigusaktidega.

8.3.     Me võime avalikustada teie kohta kogutud andmed järgmistele kolmandatele osapooltele:

a)         kolmandate osapoolte teenuseosutajatele (nt tehnilise teenistuse pakkujad nende teenuseosutajatega sõlmitud lepingute täitmisel sealhulgas teenuste osutamine uudiskirjade või muude turundusmeetmete saatmise kontekstis);

b)         kolmandate osapoolte teenuseosutajatele, kelle teenuseid kasutame tavaliselt andmete talletamise, telekommunikatsiooni ja veebisaidi hostingu eesmärgil.

c)         Facebook, Inc., andmed edastatakse USA-sse. Andmeid talletatakse programmi Privacy Shield alusel, mille kohta lähemalt lugeda saab siit

8.4.     Teie andmete kasutamine mõne eespool nimetatud teenuseosutaja poolt on piiratud ja neid ei tohi kasutada muul otstarbel kui meile teenuste osutamiseks.

 

9.         KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

9.1.     Me säilitame teie isikuandmeid mitte kauem, kui nõuavad töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, tingimusel, et nendel on sätestatud pikem säilitamisaeg.

9.2.     Me püüame mitte säilitada aegunud ja asjakohatuid isikuandmeid ning seetõttu talletatakse nende uuendamisel ainult asjakohast teavet. Andmete ajalugu säilitatakse, kui see on vajalik seadusega kehtestatud korras või meie tegevuse teostamiseks.

9.3.     Privaatsuspoliitika punktis 5.1 on iga isikuandmete kasutamise eesmärgi kohta eraldi sätestatud tähtajad teie isikuandmete säilitamiseks.

 

10.         KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

10.1.     teie kohta kogutud andmed jäävad Euroopa Liidu (EL) territooriumi, kuid neid võidakse üle anda või säilitada ka väljaspool ELi. Neid võivad käidelda ka meie või meie tarnijate töötajad, kes töötavad väljaspool ELi. Edastades andmeid teie kohta väljapoole ELi, teeme me kõik vajalikud sammud tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

10.2.     Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi me teeme pingutusi, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida andmete turvalisust, kui te edastate andmeid veebisaidile – te võtate endale riske, mis on seotud andmete edastamisega veebisaidile. Kui oleme teie andmed saanud kätte, kasutame rangeid protseduure ja turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest.

10.3.     Kui kujuneksid vähe usutavad asjaolud ja me saaksime teada teie isikuandmete turvalisusega seotud rikkumisest, mis võib kujutada endast tõsist ohtu teie õigustele või vabadustele, teatame teile sellest kohe, kui saame teada ise, millisele teabele juurdepääs saadi.

 

11.         VÄLISED veebisaidiD

11.1.  Veebisait võib sisaldada linke välistele veebisaitidele, nt meie äripartnerite veebisaidid või veebisaidid, mis edendavad meie tooteid ja/või teenuseid. Sellise lingi kaudu jõudes mõnele veebisaidile pange tähele, et nendel veebisaitidel ja nende kaudu saadavatel teenustel on eraldi privaatsuspoliitikad ja me ei võta endale vastutust ega kohustusi nende poliitikate eest või nendel veebisaitidel või teenuste osutamisel isikuandmed, näiteks kontakt- või asukohaandmete kogumise eest. Enne isikuandmete edastamist nendele veebisaitidele või teenuste kasutamist vaadake need poliitikad üle.

 

12.      MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

12.1.  Isikuandmete töötlemisel tagame teie õigusi AKÜM ja Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse alusel. Isikuandmete subjektina on teil järgmised õigused:

a)         teada (saada teavet) oma isikuandmete töötlemise kohta;

b)         tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme;

c)         nõuda teie ebaõigete, ebatäpsete ja ebatäielike isikuandmete parandamist või täiendamist;

d)         nõuda isikuandmete hävitamist, kui neid ei ole enam vaja selleks otstarbeks, milleks need koguti;

e)         nõuda isikuandmete hävitamist, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult või kui te võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks või ei anna sellist nõusolekut, mis on tingimata vajalik;

f)          mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega või tühistada varem antud nõusoleku;

g)         nõuda teie isikuandmete töötlemise peatamist (v. a säilitamine) vaidluse korral või vajaduse korral kontrollida andmetöötluse seaduslikkust, andmete täpsust, samuti juhtudel kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te ei soovi, et me hävitame neid;

h)         nõuda, et kui see on tehniliselt teostatav vastavalt teie nõusolekulule või lepingu täitmise eesmärgil kogutud oma isikuandmeid kergesti loetaval kujul või taotleda nende üleandmist teisele vastutavale töötlejale.

12.2.  Me püüame tagada teie isikuandmete subjektina õiguste teostamist ja võimaldada nende õiguste tõhusat teostamist, kuid jätame endale õiguse mitte täita teie nõudeid, kui on vaja tagada:

a)         meile pandud õiguslike kohustuste täitmine;

b)         riigi julgeolek või riigikaitse;

c)         avalik kord, kuritegude ennetamine, uurimine, avastamine või vastutusele võtmine;

d)         riigi olulised majanduslikud või finantshuvid;

e)         ametialase või kutse-eetika rikkumiste ennetamine, uurimine ja tuvastamine;

f)          teie või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

12.3.  Teie õiguste teostamisega seotud nõudeid saate meile esitada isiklikult, posti teel või elektrooniliste sidevahendite abil. Teie taotluse kättesaamisel võime me nõuda isikutuvastamise dokumenti, samuti muud lisateavet, mis on meile vajalik taotlusega seoses.

12.4.  Me vastame teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates teie poolt esitatud nõude kättesaamise ja kõigi vastamiseks vajalike dokumentide esitamise kuupäevast.

12.5.  Kui me peame seda vajalikuks, peatame teie  andmete töötlemise, välja arvatud säilitamine, kuni teie taotlus on lahendatud. Kui olete oma nõusoleku seaduslikult tühistanud, lõpetame viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhud, mis on sätestatud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 12.2 ja õigusaktides, st kui meid kohustavad jätkama teie isikuandmete töötlemist kehtivad õigusaktid, meie õiguslikud kohustused, kohtuotsused või meile antud kohustuslikud institutsioonide juhised.

12.6.  Juhul kui me keeldume teie nõude täitmisest, siis me selgelt viitame sellise keeldumise alusele.

12.7.  Juhul kui te ei nõustu meie toimingutega või vastusega teie pöördumisele, võite meie toiminguid ja otsuseid kaevata edasi pädevale ametiasutusele.

 

13.      KELLELE SAAB KAEBUSE ESITADA?

13.1.  Kui soovite esitada kaebuse meiepoolse andmete töötlemise kohta, esitage see kirjalikult esitades nii palju teavet kui võimalik kasutades selle poliitika lõpus esitatud kontaktandmeid. Me teeme teiega koostööd, et lahendada kõik küsimused kiiresti.

13.2.  Kui usute, et AKÜM-i alusel on teie õigused on rikutud, võite esitada kaebuse meie järelevalveasutusele – Riigi Andmekaitse Inspektsioonile, kuigi me püüame kõigepealt lahendada kõik vaidlused eelkõige teiega koos.

 

14.      KUIDAS SEDA PRIVAATSUSPOLIITIKAT MUUDETAKSE?

14.1.  Kõik meie privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse veebisaidil. Vajadusel teavitatakse teid sellest. Uued privaatsuspoliitika tingimused võidakse esitada veebisaidil ja teil võib olla vaja neid lugeda ja nendega nõustuda, et saaksite jätkata veebisaidi ja/või meie teenuste kasutamist.

 

15.      KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

15.1.  Saatke kõik käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud dokumendid järgmistele kontaktidele:

a)    posti teel – UAB DocLogix, aadressil: Lvovo tn 105A, LT-08104 Vilnius

b)    e-posti teel – info@doclogix.lt

 

Soovime, et meie veebilehe sirvimine oleks võimalikult mugav, mistõttu kasutamegi küpsiseid (cookies). Klõpsates nppu „Nõustun”, nõustute ka küpsiste salvestamisega. Täpsemat teavet küpsiste kohta ja kuidas nendest saab keelduda, lugege DocLogixi privaatsuspoliitikast.